Privacybeleid Harry&Sally Jewelry

https: /www.harry-sally-jewelry.com

Over ons privacy beleid
Harry&Sally jewelry geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor ( het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Harry&Sally Jewelry. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/03/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we aan u uit op welke wijze wij u gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contact gegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Harry&Sally Jewlery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aankoopgeschiedenis, uw ringmaat en sporadisch data zoals trouw- of geboortedata. Uw bankrekeningnummer voor het afhandelen van uw betaling. Tevens worden bewaard: Uw wensen betreffende uw opdracht en verdere aan de opdracht gerelateerde gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Harry&Sally Jewelry verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Bij het versturen van een info formulier via de website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor decorrecte en vlotte verwerking van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, als klant of info-aanvrager. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen
leveren of om u te kunnen antwoorden op uw gestelde vraag. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op verder contact en/of facturatie en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag. Deze gegevens zullen enkel commercieel worden gebruikt om mailings te verzenden, wanneer uw daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft op voorhand of zich persoonlijk inschrijft voor mijn nieuwsbrief via het daarvoor bestemde inschrijfformulier op mijn website. Harry&Sally Jewelry verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wat doen we met uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via e-mail of het reactieformulier op onze site aanmeldt met het verzoek om informatie over onze sieraden of workshops te verstrekken of met de wens om met u contact op te nemen, vragen we u om vermelding van enkele relevante persoonsgegevens. Zoals o.a. uw naam en e-mailadres (en bij het invullen van de formulieren op de workshoppagina ook adres en telefoonnummer) en een korte omschrijving van de reden van uw verzoek om met u contact op te mogen nemen. Deze
persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om rechtstreeks met u te communiceren over een opdracht of over het wel of niet doorgaan van een cursus of workshop alsmede deze te factureren. We nemen uitsluitend op uw uitdrukkelijke verzoek contact met u op.

Communicatie
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Invullen van het contactformulier op onze website. Om uw vragen die u ons via het contactformulier op onze website toe laat komen te kunnen beantwoorden en om het formulier te kunnen verzenden, verzoeken wij u om verschillende velden in te vullen. De velden die van een Asterisk [*] zijn voorzien moeten verplicht worden ingevuld om het formulier te kunnen verzenden. De overige velden zonder de [*] zijn optionele velden. Bij deze velden heeft u de keuze of u de vragen wel of niet wilt invullen. Het contactformulier van onze website wordt direct gemaild naar ons mailadres en wordt niet opgeslagen in een database.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens en alle door u verstrekte data blijven bij ons zo lang bewaard als het doel waarvoor wij deze data van u hebben ontvangen dit rechtvaardigt. Daarna worden uw persoonsgegevens uit het actieve adresbestand verwijdert en vernietigd dan wel in een beveiligd archief buiten het actieve adresbestand bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Harry&Sally Jewelry verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Harry&Sally Jewelry blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Harry&Sally Jewelry gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Harry&Sally Jewelry en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Harry&Sally Jewelry wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Harry&Sally Jewelry neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@harry-sally-jewelry.

Gegevensverwerkers
Mogelijk zullen gegevens door een aantal van de onderstaande partijen worden verwerkt. Zo worden e-mailadressen bijvoorbeeld in een mailprogramma opgeslagen, en factuurgegevens in een boekhoudprogramma. Hier vind je deze partijen, onze eventuele verwerkersovereenkomsten, en informatie over hoe zij moet privacy omgaan.

Mollie – Privacy Policy
Google Analytics – Privacy Policy
Google reCAPTCHA – Privacy Policy
WordPress – Privacy Policy

Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden ten alle tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Contactgegevens:
Harry&Sally Jewelry
Vanessa van Weele
Jachthuisstraat 4, 4481 AL Kloetinge, Nederland
T: +31 (0)651553196 E:

Contactpersoon voor privacyzaken
Vanessa van Weele